ဆက်သွယ်ရန်

Ta’ang Students and Youth Organization (TSYO)

P.O Box (191), Mae Sod

Tak Province, Thailand 63110

Phone – (+66) 055 533 324, 084 942 2499

Email – palaungyouth@yahoo.com

website – www.palaungland.org/eng