“တအာင္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး နွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအား တိုက္တြန္းလံွဴ႕ေဆာ္ခ်က္”

Print

(၁)     ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ P.S.L.A လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းသည့္ အခမ္းအနား၌ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္၊ ယခုလက္ရိွ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ပေလာင္ေဒသ တခုလံုး၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႕၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးတို႕ကို တာ၀န္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ စစ္အုပ္စုတျဖစ္လဲ ဦးသိန္းစိန္ အရပ္သားအစိုးရသည္ တအာင္း ေဒသခံ မိဘျပည္သူတို႕၏ ဘ၀လံုျခံဳေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ျမန္မာတပ္ဖဲြ႕မ်ားပိုမိုတိုးခဲ်႕ကာ ထိုးစစ္ဆင္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေန ပါသည္။

(၂)     တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ T.N.L.A ၏တပ္ဖဲြ႕မ်ား အေျခစိုက္ရာနွင့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားရာ ေဒသသို႕ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္တို႕ ထိုးစစ္ဆင္လႈပ္ရွားလာမႈေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး တအာင္းမိဘျပည္သူတို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကင္းေ၀းကာ စစ္ေဘးဒဏ္ကို ခါးသီးစြာရင္ဆိုင္ ေနၾကရပါသည္။

(၃)     ဦးသိန္းစိန္ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစံုတရာျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႕ တအာင္း ေဒသတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမို တင္းမာဆိုးရြားလာၿပီး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကင္းမဲ့ေနပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး အေျခအေန က်ပ္တည္းမႈတို႕ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ခြာအလုပ္ရွာၾကရသျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပ်က္ျပားျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ ေနၾကရပါသည္။

(၄)     ထို႕ေၾကာင့္ တအာင္းတမ်ဳိးသားလံုးအဖိႏိွပ္ခံဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး မိမိတို႕၏ကံၾကမၼာကို မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ တအာင္းေဒသအတြင္း ဆိုးရြားေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္ေရးတို႕အတြက္ မိမိတို႕တအာင္းလူထုတရပ္လံုးက စည္းလံုးညီညြတ္စြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ တအာင္းေဒသ တည္ၿငိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အေနျဖင့္ တအာင္း တမ်ဳိးသားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လူထုစည္းရံုးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရိွပါသည္။

(၅)     ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး သည္ မိမိတို႕တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတရပ္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တအာင္းလူမ်ဳိးတို႕အား နိုင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေတြ႕ဆံုညိွနိႈင္းျခင္းမရိွဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသြးခဲြကာ အင္အားသံုးဖိႏိွပ္ေနသည္ကို မိဘျပည္သူတရပ္လံုး အေနႏွင့့္ သတိရိွရိွ စည္းလံုးညီညြတ္စြာရင္ဆိုင္ရပ္တည္ၾကရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းလံွဴ႕ေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

 

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္

ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (P.S.L.F)

၁၅ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္။

 


 
Last Updated ( Tuesday, 16 October 2012 08:01 )