တအာင္းလက္ဖက္ေစ်းႏွဳန္း ျမွင့္တင္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း

Print

လက္ဖက္ကုန္ေစ်းႏွဳန္းျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လက္ဖက္ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္ခဲကို လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၊ တအာင္းအမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ဳိးမွ ျပလုပ္ေပးသည္ကို မေတြ႔ရွိရေပ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္  စီးပြားေရးျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံေရးျပသာနာတရပ္ဟု မိမိတို႔ျမင္မိၿပီး လက္ရွိအစိုးရထံႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားပါတီးထံသုိ႕ တအာင္းျပည္သူလူထုဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး လက္ဖက္ေစ်းကြက္ျပႆနာကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ မိမိတို႔ တအာင္း(ပေလာင္)လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရွဳရန္(download)